Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 11 năm 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/12/2022 | 4:07:01 PM

QLMT - Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 11 năm 2022, Cục đã tiếp nhận và thẩm định tiếp nhận và thẩm định 11 hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước

Trong đó, có 04 hồ sơ để nghị cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trả kết quả 10 thủ tục đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng.

Về thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác, trong tháng 11, Cục đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Hiện nay, Cục đang tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo theo ý kiến các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân.
Cục đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ để trình Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Hiện nay, Cục đang tiếp thu, giải trình theo ý kiến thành viên Chính phủ.Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Cùng với đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng, Sê San, SrêPôk; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thẩm định các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng-Thái Bình và Đồng bằng sông Cửu Long: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2022 về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quy hoạch còn lại cũng đang tích cực triển khai.

Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đã hoàn thành dự thảo Quy hoạch. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch theo Quyết định số 2040/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1017/BTNMT-TCMT ngày 02/3/2022. Đã họp Hội đồng thẩm định cấp Quốc gia và được thông qua ngày 16/9/2022, hiện nay Cục đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ để trình Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long và sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đã xây dựng và đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ để Văn phòng Chính phủ thẩm định.

Triển khai thực hiện Đề án "Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025”; hoàn thiện sản phẩm Đề án "Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh”.

Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày; thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Chỉ đạo xây dựng và thường xuyên cập nhật thông tin mới vào Hệ thống phần mềm khai thác, sử dụng Bộ dữ liệu thủy văn và lưu vực sông trong công tác quản lý tài nguyên nước.

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên Hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục. Đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.

Tiếp tục tích cực triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất;…

Báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước cũng cho biết, trong tháng 12/2022, Cục sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước theo ý kiến thẩm định của thành viên Chính phủ; tiếp thu, giải trình và hoàn thiện theo ý kiến Văn phòng Chính phủ dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long, sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,...

Tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 210-NQ/ĐU ngày 18/02/2022 của Đảng ủy Cục về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức, cơ cấu tổ chức của Cục theo Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục.
Chỉ đạo thực hiện đánh giá tổng kết thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tiếp tục triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên Hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục. Đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến;….

Bùi Huyền (T/h)

Tags Kết quả Công tác quản lý Tài nguyên nước Tháng 11 năm 2022

Các tin khác

Việt Nam đang tích cực, chủ động triển khai một cách bài bản các cam kết quốc tế, đặc biệt là các cam kết kể từ Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) đến nay và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bình Định, một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam cũng đang đối mặt với một thách thức lớn từ lượng chất thải rắn sinh hoạt ngày càng tăng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, hầu hết thiết bị điện tử đều chứa những nguyên tố độc hại. Do đó khi sản xuất, chế tạo các doanh nghiệp nên áp dụng theo Tiêu chuẩn QC080000 để quản lý tốt quá trình phát sinh chất độc hại từ rác thải điện tử ra môi trường.

Cây xanh là một trong giải pháp có ý nghĩa lớn trong việc giảm lượng khí thải nhà kính. Đặc biệt, ở môi trường đô thị thì vai trò lợi ích môi trường của cây xanh càng được quan tâm nhiều hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự