Chính sách phát triển cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/5/2021 | 10:02:31 AM

QLMT - Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, bao gồm: hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn …

Theo Nghị 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Cụm công nghiệp (CCN) được gọi chung là khu công nghiệp do có chung đặc điểm đều là những khu vực sản xuất tập trung của nhiều cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tuy nhiên, do việc hình thành các CCN hầu hết không theo quy hoạch, chủ yếu là khu vực để các địa phương di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường hoặc cấp phép hoạt động cho loại hình hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại địa phương; do đó, các CCN được thành lập hầu hết có quy mô nhỏ (từ vài ha đến vài chục ha) và chỉ nằm trong phạm vi quản lý của địa phương; không phải là những khu sản xuất tập trung (khu công nghiệp) được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; do đó, việc quy hoạch BVMT và chủ thể quản lý ở mỗi địa phương đối với các CCN cũng rất khác nhau; quy mô sản xuất của các dự án đầu tư trong CCN hầu hết là quy mô nhỏ và vừa hoặc chỉ tương đương quy mô hộ gia đình; cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật về giao thông và BVMT tại các CCN cũng vì thế rất hạn chế. Mặc dù vậy, cũng không thể phủ nhận vai trò rất quan trọng của các CCN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm của nhiều địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại các CCN thời gian qua còn rất nhiều hạn chế, bất cập.

Điều đó cho thấy, vai trò của cụm công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố là rất quan trọng. Phát triển CCN nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu vực tập trung để có điều kiện xử lý môi trường; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước "ly nông bất ly hương” và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, tạo ra sản phẩm thì hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN cũng tạo ra các chất thải như nước thải, chất thải rắn, khí thải, chất thải nguy hại…, vì vậy nếu không có biện pháp bảo vệ, xử lý hợp lý, các chất thải sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) và ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh.

Số liệu của Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương tổng hợp từ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong cả nước, tính đến hết năm 2020 cả nước đã thành lập 968 CCN với tổng diện tích trên 30.912 ha; trong đó, có 730 CCN với tổng diện tích +4/*r khoảng 22.336,3 ha đi vào hoạt động, thu hút gần 12.000 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy bình quân 65%; tạo việc làm cho khoảng 600.000 lao động.

Hiện nay, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN tại các địa phương, đặc biệt hạ tầng bảo vệ môi trường còn nhiều khó khăn; công tác thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn tại nhiều CCN chưa đúng quy định pháp luật môi trường. Số lượng CCN đi vào hoạt động lên tới 730 CCN với tổng diện tích 22.336 ha, trong đó có 9.363 cơ sở đang hoạt động trong cụm. Tuy nhiên, số lượng CCN có biện pháp BVMT, công trình xử lý chất thải chỉ chiếm số lượng nhỏ: Đến hết năm 2020, cả nước mới chỉ có 141 CCN (chiếm 19,3% so với các CCN đã hoạt động) có hệ thống XLNT tập trung đi vào hoạt động.

Đa số các CCN còn lại chưa có hệ thống XLNT tập trung (chủ yếu những CCN hình thành trước Quyết định 105/2009/QĐ-TTg) tại các CCN này các doanh nghiệp thứ cấp tự XLNT hoặc thải trực tiếp ra môi trường nên không đạt hiệu quả hoặc chưa đáp ứng được QCVN về nước thải; việc thiếu trang thiết bị quan trắc để kết nối, truyền dữ liệu tự động đến cơ quan quản lý môi trường cũng là vấn đề gây khó khăn cho cơ quan quản lý môi trường ở nhiều địa phương. Qua theo dõi, các địa phương nhận thức rõ vấn đề này, tuy nhiên do ngân sách địa phương hạn chế nên chưa xử lý dứt điểm những tồn tại. Vì vậy, việc đề xuất xây dựng, thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN (trong đó có hạ tầng BVMT) giai đoạn 2021-2025 từ NSTW phân bổ cho Bộ Công Thương là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục, xử lý các tồn tại nêu trên.


Nhiều cơ sở tại CCN Phong Khê II , Bắc Ninh xả thải thẳng ra ngoài môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Qua việc tổng hợp báo cáo của các địa phương và điều tra thực tế, hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật về BVMT khá đầy đủ nhưng công tác BVMT tại đa số các CCN trên toàn quốc vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng phát triển CCN thiếu quy hoạch đồng bộ, nôn nóng; Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN tại các địa phương, đặc biệt hạ tầng bảo vệ môi trường còn nhiều khó khăn, hạn chế. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường đối với CCN của chủ đầu tư hạ tầng CCN và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại đa số các CCN chưa cao. Bộ máy quản lý CCN từ cấp Trung ương đến địa phương quy định đầy đủ, tuy nhiên công tác quản lý môi trường đối với CCN đôi khi chưa rõ; việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý môi trường tại các CCN chưa thường xuyên, chế tài xử phạt còn thấp, chưa đủ sức răn đe tới các chủ đầu tư, doanh nghiệp.

Một số giải pháp về quản lý môi trường đối với CCN :

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định 68/2017/NĐ-CP, Nghị định 66/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật về quản lý, phát triển CCN. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý, phát triển CCN, quản lý môi trường và công tác thanh tra, kiểm tra đối với các CCN cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật.

2. Chỉ đạo, tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường CCN. Tiếp nhận các dự án đầu tư vào CCN cần đảm bảo thống nhất quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt nhằm đảm bảo tính pháp lý và khoa học trong việc phân khu sản xuất để kiểm soát các vấn đề môi trường phát sinh trong hoạt động. Không tiếp nhận thêm các dự án đầu tư vào CCN trong trường hợp chưa hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ môi trường tại các CCN, tiến tới xây dựng văn bản quy phạm pháp luật riêng và phù hợp với CCN, sát thực tế. Rà soát, ban hành Danh mục ngành nghề có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường để cấm, hạn chế đầu tư vào các CCN; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với CCN làm cơ sở pháp lý để quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường CCN.

4. Hỗ trợ, khuyến khích, động viên các chủ đầu tư đầu tư hệ thống bảo vệ môi trường tại các CCN bằng việc ban hành, tổ chức thực hiện các Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN từng giai đoạn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; tăng cường phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

5.Tăng cường phổ biến, tập huấn áp dụng các văn bản quản lý môi trường cho các cơ quan quản lý CCN, nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp trong CCN; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tại các CCN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các CCN ở các địa phương; xử lý nghiêm các vi phạm về công tác bảo vệ môi trường tại các CCN.


Diệp Anh


Tags cụm công nghiệp (CCN) bảo vệ môi trường (BVMT) xử lý nước thải tập trung xử lý chất thải rắn

Các tin khác

Hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự đang khiến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Đồng Nai lo lắng.

Bộ Y tế vừa có Công văn hoả tốc số 2836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp (KCN).

Ngày 10/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) đã có văn bản hoả tốc số 383/CV-BCD gửi UBND các tỉnh, TP trong cả nước đề nghị tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hàng chục Cụm công nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề xử lý nước thải vẫn chưa được chú trọng, nhiều Cụm công nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm, người dân bức xúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục