Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/3/2023 | 4:00:23 PM

QLMT - Bộ Tài nguyên và môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, với 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Kế hoạch bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu về giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện nỗ lực quốc gia giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức phát thải khí mê-tan năm 2020.

6 nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; Thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực, nhận thức; Tăng cường hợp tác song phương, đa phương và huy động nguồn lực; Giám sát, đánh giá.


Hằng năm, Bộ TN&MT sẽ tiến hành đánh giá mức phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; tổng hợp, đánh giá kết quả giảm phát thải khí mê-tan trên phạm vi toàn quốc. Ảnh minh họa

Trong 16 nhiệm vụ ưu tiên, giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ tập trung: Xây dựng Kế hoạch chi tiết giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật về giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ cácbon bao gồm giảm phát thải khí mê-tan.

Bộ sẽ nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn áp dụng phương pháp kiểm kê khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải ở bậc cao nhất phù hợp điều kiện Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số phát thải khí mê-tan đặc trưng quốc gia cũng được thực hiện cho 2 lĩnh vực: quản lý chất thải rắn; xử lý và xả thải nước thải sinh hoạt.

Đối với các nhiệm vụ dài hạn, từ nay đến năm 2030, Bộ TN&MT sẽ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế, công nghệ xử lý chất thải; điều tra, đánh giá hiện trạng tại các địa phương; tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cũng như chuyên giao công nghệ tiên tiến trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải.

Bộ cũng sẽ vận động các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính và tăng cường năng lực phục vụ giảm phát thải khí mê-tan; nâng cao nhận thức cộng đồng; hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính và tăng cường năng lực; tham gia ủng hộ các sáng kiến quốc tế có liên quan; vận động các quốc gia khác tham gia Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu.

Hằng năm, Bộ TN&MT sẽ tiến hành đánh giá mức phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; tổng hợp, đánh giá kết quả giảm phát thải khí mê-tan trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Cục Biến đổi khí hậu sẽ là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT theo dõi, tổng hợp, định kỳ hằng năm đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; kịp thời báo cáo Bộ trưởng và đề xuất tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ những giải pháp để giải quyết những bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ở trung ương và địa phương, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra, thực hiện Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu.

Cục Biến đổi khí hậu cũng sẽ chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chi tiết giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư; khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng trong các hoạt động giảm phát thải khí mê-tan…

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu trong xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chi tiết giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; chủ trì xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn về quản lý chất thải; chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, hiện đại; kiểm tra việc hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì/phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan trong kế hoạch.

Minh Anh