Bộ TN&MT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/3/2023 | 3:58:05 PM

QLMT - Ngày 13/3 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Đối với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất, đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.Ảnh minh hoạ - Internet

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí áp dụng để giám sát, đánh giá chất lượng không khí xung quanh, không áp dụng đối với không khí trong nhà.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng môi trường nước mặt, áp dụng để quản lý, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ, sử dụng nguồn nước và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường có liên quan.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

Thông số gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người được quy định trong Quy chuẩn này là các thông số có khả năng gây tổn hại tới sức khỏe khi nước dưới đất được con người trực tiếp sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng nước biển của các vùng biển phục vụ mục đích bảo vệ môi trường sống, sức khỏe con người và các mục đích khác.

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2023

Mai Châu