Công ty muốn giảm vốn điều lệ đã góp vào để thực hiện dự án có được không?

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/12/2020 | 10:26:32 AM

QLMT - Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN nên muốn giảm vốn điều lệ mà công ty góp vào để thực hiện dự án. Xin hỏi Công ty có thể thực hiện việc này không?

Hỏi:

Công ty tôi có trụ sở đặt tại KCN ở địa phương, được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương cấp, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm 88% vốn điều lệ. Công ty đã được Ban Quản lý các KCN địa phương cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, trong đó vốn đầu tư thuộc sở hữu của công ty để thực hiện dự án chiếm 20% tổng mức đầu tư. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN nên muốn giảm vốn điều lệ mà công ty góp vào để thực hiện dự án. Xin hỏi Công ty có thể thực hiện việc này không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của Công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho các thành viên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, biên bản họp của hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên.

Theo quy định tại khoản 1, 3, Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày  15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật KCN phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật KCN được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư và phải được kiểm toán độc lập.

Theo khucongnghiep.com.vn